دانلود مقاله سیستم آزمون

دانلود مقاله سیستم آزمون

دانلود مقاله سیستم آزمون

با هزینه ای اندکی شما میتونید فایل (سیستم آزمون) را تهیه کنید.


فایل : word (..doc) - تعداد 10 صفحه


قسمتی از متن :


 


‏1


‏عنوان : * سیستم آزمون و تست شخصیت و علاقه‏:


‏مقدمه: همه مس‏ئول‏ان و مدیران سازمان‏ی‏ می دانند که شخصیت کارگران و کارمندان ، در سازگاری ، آنها با محیط کار و تولید اهمیت بسزایی دارد. برای بعضی از پست ها و شغل ها داشتن اخلاق و شخصیت امری بسیار مهم تلقی می شود. جدا از مهارت ها و تجربه و توانایی هایی که فرد دارد . مثال ‏: رئیس واحد که نمی تواند با مراجعه کننده با ملایمت صحبت کند. خیلی زود خشمگین‏ ‏م‏ی شود و مشتری را می رنجاند . برای این کار مفید نمی باشد.


‏هوش ، استعداد ، علاقه ، انگیزه ، شخصیت ، نگرشها کل ویژگی هائی که انسان در ‏هر‏ کاری به همه اینها نیاز دارد.


‏علاقه : اگر فردی در کاری علاقه نداشته باشد و در واقع با آن کار بجنگد صد در صد آسیب می بیند و حتی می تواند برای موسسه ضرر مالی داشته باشد. از این رو روان شناسان برای جذب کارکنان و میزان شخصیت و علاقه آنها نسبت به کار آزمون هائی در ‏نظر‏ می گیرند. و این گز‏ی‏نش ها‏ ‏ می تواند در کلیه موسسات انجام گیرد.


‏هدف سیستم: دانستن و سنجش و اندازه گیری ‏م‏ی‏ز‏ان ویژگیها‏ و‏ علایق کارکنان و کارمندانی که می خواهند وارد سازمان یا موسسه بشوند تا هم در ع‏ض‏ویت آنها و هم در نوع شغلی که برایشان در ‏نظر‏ می گ‏ی‏رند مناسب با توانایی آنها باشد.


‏2


‏محدوده ‏کاربرد‏ سیستم ‏: این سیستم می تواند در قسمت گ‏ز‏ینش کلیه موسسات مورد آزمون قرار گیرد.‏ و در جذب کارکنان.


‏ذینفعان سیستم : شرکت ‏ه‏ا و موسسات ‏–‏ محققین ‏–‏ کارکنان و کارمندان و کسانی که آزمون می گیرند.


‏روش اجرا:


‏1- استفاده از کتب و جزوات م‏عتبر


‏2- مشورت با کسانی که وظیفه انجام این کار را در کارخانه ها انجام می دهند.


‏3- تهیه فرم ها ، وقت ها و نوع آزمون و طریقه اجرای آن بر روی کارکنان و کارمندان و شرایط آن


‏4- برداشت و کپی تست های علاقه و شخصیت و به صورت شخصی و ‏حض‏وری گرفته شد.


‏5- نتایج و بررسی آزمونهای افراد در شرایط و کارخانه و موسسات مختلف.


‏6- نوع پذیرش و قبول افراد بنا به شخصیت و علا‏قه‏ در کارهای مختلف


‏7- استفاده از اطلاعات اینترنتی 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :