دانلود مقاله کمیته

دانلود مقاله کمیته

دانلود مقاله کمیته

کمیته - word (..doc) - فایل وورد - عمومی و آزاد - گوناگون


نوع و پسوند فایل : word (..doc)


10 صفحه


مختصری از محتویات فایل :


 


‏مقدمه:


‏مديريت و سرپرستي در سازمان زندانها با توجه به شرح وظايف قانوني از پيچيدگي‏‌‏ها و اهميت خاص خود برخوردار مي باشد. لذا مركز آموزشي و پژوهشي با وقوف كامل به اين مطلب برنامه‏‌‏هاي متعددي را براي افزايش و ارتقاء سطح دانش و آگاهي مديران و سرپرستان سازمان اجراء نموده است كه از‏‌‏آن جمله برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد و متنوع مي باشد.


‏در كنار اين فعاليت‏‌‏هاي‏‌‏آموزشي در سال 1377 از سوي اين مركز طرحي به نام ‏«‏طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان‏»‏ بر اساس مصوبات شوراي برنامه‏‌‏ريزي تهيه شد و پس از تصويب رياست محترم سازمان در سال 1378 براي اجراء به ادارات كل ابلاغ گرديد.


‏بر اساس اين طرح مي بايست قبل از واگذاري پست هاي مديريتي و سرپرستي به كاركنان نسبت به تعيين مراتب علمي آن از سوي كميته مذكور اظهار نظر شود. اجراي اين طرح به سازمان ياري مي رساند تا كاركناني كه واجد شرايط مديريتي و سرپرستي و رهبري اداره زندانها و انجام فعاليت ‏هاي اصلاحي و تربيتي هستند را شناسايي و به كار گمارد‏.


‏ضرورت:


‏در يك قرن اخير به علت پيدايش سازمان‏‌‏هاي جديد، پيچيده و متراكم از تكنولوژي و برخوردار از انسانهاي پر نياز موضوع مديريت مورد توجه خاص قرار گرفته است. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده‏‌‏هاي انساني و صنعتي نياز به نيروي هماهنگ‏‌‏كننده متفكر و فرزانه اي به نام مدير دارد تا بتواند با برنامه‏‌‏ريزي درست بين همه اجزاء، امكانات و نيروهاي سازمان هماهنگي و همسويي به وجود آورد و به تعبيري موفقيت نهادها و سازمانها تا حد زيادي به كارآيي و اثربخشي مديران بستگي دارد.


‏اكنون با گسترش فعاليت‏‌‏هاي علمي مركز و لزوم بهره‏‌‏گيري از تمام امكانات نيروي انساني از پايين‏‌‏ترين طبقه شغلي تا بالاترين آن ضرورت دارد كميته ارزيابي علمي كاركنان با استفاده از منابع و ماخذ علمي ضمن ارزيابي به اطلاعات علمي كاركنان نيز غناي بيشتري بخشد و از اين رهگذر هيچ فردي نبايد بدون اخذ نظريه كميته ارزيابي پست مديريتي و سرپرستي را تصدي نمايد و فقط افراد واجد شرايط در پستهاي مورد نظر منصوب و مشغول گردند بر اين اساس طرح كميته ارزيابي علمي كاركنان تهيه گرديده است.


‏هدف اصلي كميته


‏ـ بررسي و تعيين مراتب علمي كاركنان براي تصدي مشاغل حساس و مهم مديريتي و سرپرستي


‏ساير اهداف كميته:


‏ـ شناسايي مديران و سرپرستان لايق و توانمند


‏ـ شناسايي كاركنان واجد شرايط براي تصدي پستهاي حساس ومهم


‏ـ شناخت ضعف‏‌‏هاي‏‌‏آموزشي و علمي متصديان مشاغل حساس سازمان


‏ـ نهادينه كردن شايسته سالاري


‏ـ علمي كردن اقدامات زندانباني


‏ـ توجه و برنامه‏‌‏ريزي مديران و سرپرستان به مطالعه و بهره‏‌‏مندي از علوم روز براي اداره زندانها و حوزه تحت سرپرستي


‏ـ شناسايي نيازهاي آموزشي كاركنان و رده هاي مديريتي


‏ـ توجه مديران و سرپرستان به آموزش كاركنان تحت سرپرستي


‏ـ ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل


‏مشاغل مورد ارزيابي


‏منظور مشاغلي هستند كه جهت احراز پست، نياز به ارزيابي و تاييد علمي دارند كه عبارتند از : معاونين ادارات كل، روساء، معاونين و سرپرستان زندانها، روساء، سرپرستان و معاونين كانونهاي اصلاح و تربيت، روساء اندرزگاهها، روساء اردوگاهها و روساء تمام ادارات و گروههاي ستادي و استاني


‏نحوه دعوت


‏دبيرخانه كميته پس از معرفي كاركناني كه براي پستهاي مديريتي و سرپرستي پيشنهاد مي‏‌‏شوند طبق برنامه‏‌‏ريزي منسجم و تعيين دقيق موضوعات مطالعاتي مرتبط با پست پيشنهادي حداقل يك ماه قبل از تشكيل جلسه از ارزيابي شوندگان دعوت به عمل مي‏‌‏آورد.


‏اعضاء كميته (ارزيابي‏‌‏كنندگان):


‏اعضاء كميته جمعي از اساتيد صاحب نظر و برجسته دانشگاه و مديران ارشد سازمان مي باشند كه در زمينه رشته تخصصي و كاري خود و براساس پست ارزيابي 


دانلود مقاله کمیته ,کمیته,دانلود دانلود مقاله کمیته ,کمیته


 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :