دانلود مقاله نمونه سؤالات انواع گرايش هاي حسابداري و حسابرسي

دانلود مقاله نمونه سؤالات انواع گرايش هاي حسابداري و حسابرسي

دانلود مقاله نمونه سؤالات انواع گرايش هاي حسابداري و حسابرسي

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات


دسته بندی : وورد


نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )


تعداد صفحه : 41 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 


 


1


‏سوالات‏ آزمون آزاد كارداني به كارشناسي 83


‏حسابداري‏ صنعتي 83


‏ 


‏131_ طي يكماه، عمليات كارگاهي عبارت از: خريد 000 900 ريال ‏مواد‏ اوليه، تحويل 000 800 ريال مواد مستقيم به خط توليد، پرداخت 000 700 ريال ‏دستمزد‏ مستقيم كارگران و 000 600 ريال هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده، با فرض ‏استفاده‏ از نظام ادواري، براي «كدام رويداد» ثبتي انجام نمي گيرد؟


‏1) هزينه هاي تعمير و نگهداري 2) خريد مواد 3) پرداخت دستمزد 4) مصرف مواد


‏ 


‏132_ در سيستم حسابداري صنعتي موسسه اي كه تمامي ‏فعاليتهاي‏ آن در يك محل صورت مي گيرد و از دفاتر متمركز استفاده مي كند؛ جهت ثبت 000 160 ريال دستمزد مستقيم و 000 140 ريال حق بيمه منقضي شده، «چه حسابي» بدهكار ‏مي‏ شود؟


‏1) كنترل سربار 2) كنترل دفاتر مالي


‏3) كنترل كالاي در جريان ساخت 4) كنترل دفاتر صنعتي


‏ 


‏133_ جمع ساعات كار يك شركت توليدي 1200 ساعت (75% ‏مستقيم،‏ 5/12% غيرمستقيم توليدي و بقيه مربوط به بخش اداري و فروش)، نرخ ساعتي ‏دستمزد‏ 000 2 ريال، ماليات حقوق و دستمزد


‏000 132 ريال و بيمه سهم كارگر و كارفرما جمعاْ به ‏ميزان‏ 30% حقوق و دستمزد بوده؛ بابت ثبت ليست مربوط در اداره مركزي شركت، دفاتر ‏صنعتي‏ «چه مبلغ» بدهكار مي گردد؟


‏1) 000 100 2 2) 000 400 2 3) 000 583 2 4) 000 952 2


‏ 


‏134_ طي يكدوره در كارخانه اي: از كل دستمزد به ‏مبلغ‏ 000 800 ريال معادل 75% آن مستقيم و بقيه غيرمستقيم، جمع سربار كارخانه 000 700 ريال، جمع هزينه هاي توليدي 000 000 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 000 100 2 ريال، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 000 200 2 ريال و موجوديهاي كالاي در ‏جريان


3


‏ ساخت و كالاي ساخته شده آخر دوره به ترتيب 000 300 و 000 200 ريال بوده؛ مورد ‏نادرست،‏ كدام است؟


‏1) موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره 000 400 2) بهاي اوليه 000 400 1


‏3) موجودي كالاي ساخته شده اول دوره 000 300 4) هزينه هاي تبديل 000 300 1


 


‏135_ ‏ظرفيت‏ عادي موسسه اي 000 8 واحد توليد، و در سطح ظرفيت 000 5 واحد: هزينه متغير كل 000 200 ريال و كل هزينه توليد 000 320 ريال بوده، در ميزان توليد 000 6 واحد، ‏هزينه‏ ثابت هر واحد توليد «چند ريال» است؟


‏1) 25 ‏ 2) 24 3) 20 4) 15


‏ 


‏136 (158)_ سال گذشته در يك توليدي: نرخ جذب سربار ‏براي‏ هر ساعت كار ماشين 5/6 ريال، سربار واقعي 000 221 ريال و ساعات كار واقعي ‏ماشين‏ 000 36 ساعت بوده؛ بستن اضافه يا كسر جذب سربار به حساب بهاي تمام شده كالاي ‏فروش‏ رفته، موجب چه تغييري در رقم اين حساب مي گردد؟


‏1) كاهش 000 13 2) افزايش 000 2 3) افزايش 000 13 4) كاهش 000 2


‏ 


‏137(159)_ نگهداري هزينه پيمانها، مشابه «هزينه ‏يابي‏ به چه روشي» است؟


‏1) تاريخي 2) استاندارد 3) مرحله اي 4) سفارش ‏كار


‏ 


‏138(160)_ اطلاعات دايره اي نشان مي دهد: كالاي در ‏جريان‏ ساخت اول و آخر دوره به ترتيب 300 و 400 واحد و واحدهاي شروع شده به توليد 200 2 واحد بوده؛ براساس روش fifo‏ ‏«‏چه‏ تعداد» از واحدهايي كه اقدام به ‏توليد‏ آنها شده، در اين دوره تكميل گرديده است؟


‏1) 700 1 2) 800 1 3) 100 2 4) 300 2


‏ 


‏139(161)_ مواد اوليه مرحله پاياني ساخت نوعي ‏محصول‏ در درجه 30% تكميل آن از لحاظ هزينه تبديل اضافه مي شود. اطلاعات توليد اين ‏مرحله‏ شامل موجودي ابتداي دوره 000 2 واحد (از لحاظ هزينه تبديل 40% تكميل)، آحاد 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :